Wet zorg en dwang

Regionale afspraken over de uitvoering van de Wet zorg en dwang

Wat is de Wet zorg en dwang?
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Voor wie geldt Wet zorg en dwang?
Een cliënt valt onder de wet zorg en dwang:

  • als er een verklaring is van een deskundig arts waaruit blijkt dat hij in verband met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking is aangewezen op zorg en/of;
  • een persoon beschikt over een indicatie van het CIZ voor langdurige zorg met als grondslag een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking.

Wet zorg en dwang in de regio Kennemerland
Organisaties in de VVT sector zijn bezig met de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd). Stap 4 van het stappenplan Wzd is het inwinnen van advies bij een externe deskundige. De wetgever vindt onafhankelijk advies van een externe deskundige partij met een frisse blik van groot belang als de cliënt of zijn vertegenwoordiger niet instemt met onvrijwillige zorg.

Een advies van een externe deskundige valt onder de Wet zorg en dwang. De Wzd stelt de volgende eisen aan een extern deskundige in de ouderenzorg:

  • de volgende disciplines mogen de rol van externe deskundige vervullen:  specialist ouderengeneeskunde (SO), psychiater, GZ-psycholoog of verpleegkundige.
  • mits deze aantoonbare ervaring heeft in het voorkomen en afbouwen van onvrijwillige zorg voor de doelgroep waartoe de betrokken cliënt behoort.
  • en niet in dienst is van de organisatie waarin de betreffende bewoner in zorg is.

Omdat de externe deskundige niet in dienst mag zijn van de organisatie moet er samen worden gewerkt met andere organisaties. Binnen de regio Kennemerland is er een regionaal project Wzd gaande, waarin oa afspraken worden gemaakt over de uitvoering van de externe consultatie met andere instellingen in de regio.

Zie tevens de volgende documenten waarin regionaal gemaakte afspraken benoemd staan. Afspraken worden steeds geëvalueerd en bijgesteld, hou daarom de website goed in de gaten om steeds de meest actuele versie in te kunnen zien.

Crisiskaart IBS opnamen regio Kennemerland

RM aanvraag bij overplaatsing GGZ-intramuraal

Regionale procedure

Aanvraagformulier

Inschrijven nieuwsbrief

totop